نقش و عملکرد مخزن سوخت (باک) در تامین انرژی وسایل نقلیه