اگر ماشینتون کولر نداره برای ازبین بردن بخار شیشه چی کار کنم ؟